شماره پشتیبانی:۰۲۱۶۵۳۶۶۲۹۲

تصفیه آب به روش EDI یا الکترودیانیزاسیون

4.5/5

تصفیه آب به روش EDI یا الکترودیانیزاسیون

بازدیدکننده محترم لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت انواع دستگاه تصفیه آب به روش EDI یا الکترودیانیزاسیون با گارانتی معتبر با شماره ۰۹۲۱۵۹۳۰۳۱۶ تماس حاصل فرمایید.

5,000,000 

توضیحات

تصفیه آب به روش EDI یا الکترودیانیزاسیون

ED ، در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺐ از دو روش ﺗﺼـــﻔﯿﻪ آب ، ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ EDIﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣـﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ، در (Ion Exchange) IX و ﺗـﺒﺎدل ﯾـﻮﻧﯽ(Electro Dialysis) اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰي و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و آب ﻓﻮق ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

تصفیه آب به روش EDI

ED ، در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺐ از دو روش ﺗﺼـــﻔﯿﻪ آب ، ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ EDIﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣـﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ، در (Ion Exchange) IX و ﺗـﺒﺎدل ﯾـﻮﻧﯽ(Electro Dialysis) اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰي و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و آب ﻓﻮق ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﺸﺎﯾﯽ(pleated membranes) در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﻻﯾﺶ آب:

مکانیزم EDI در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺐ از دو روش ﺗﺼـــﻔﯿﻪ آب ، ﯾﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮودﯾﺎﻟﯿﺰ (Electro Dialysis) و تبادل یونی LX (Ion Exchange) میباشد. در این ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰي و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺬف ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و آب ﻓﻮق ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮕﺎ اﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و دﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺻـﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ، ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺻـﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺣﺴﺎس داراي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ وﺟﻮد ذرات رﯾﺰ ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.. ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﻏﺸﺎﺋﯽ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﭼﯿﻦ دار( pleated) از ورﻗﻪ ﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﭘـﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ  (polypropylene PP) ﭘـﻠـﯽ اﺗـﺮﺳﻮﻟـﻔـﻮن (polyethersulfone PES) و polyvinyldifluoride (PVDF) مدل melt Blown ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ رﯾﺰﺗﺮﯾن ذرات ﻣـﻌـﻠﻖ ﻣـﻮﺟـﻮد در آب (تا حد 0.22  میکرون در خود نگه دارد.

خصوصیت اصلی فیلتر های غشایی عبارتند از:

  • اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﺬب ذرات ﻣﻌﻠﻖ
  • اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﺬب ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
  • ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ و ﺗﻤﯿﺰي ﻏﺸﺎ و ﻓﯿﻠﺘﺮ
  • داراي ﻧﺮخ ﺣﺬف ذرات ﻣﻄﻠﻖ تا 99.9 درصد و قابل اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﻨﺎﯾﻊ و رﻧﺞ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي آب
  • ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ FDA و USP
  • داراي رﻧﺞ وﺳﯿﻊ ﺣﺬف ذرات ﻣﻌﻠﻖ از 0.2 میکرون تا 50 میکرون

 

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تصفیه آب به روش EDI یا الکترودیانیزاسیون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تجهیز بازار

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه